Get Adobe Flash player

Geschiedenis de Mare

Geschiedenis de Mare

De Dorpsraad van Noord Deurningen streeft ernaar om periodiek om de 10 jaar een enquête onder de bevolking te houden. Met groot succes is in 2001 een uitgebreide enquête gehouden onder ca. 344 gezinnen in Noord Deurningen. Een 188 enquêteformulieren (ca. 65%) zijn ingeleverd en zorgvuldig verwerkt in de rapportage. Het doel van de enquête was om een actueel beeld te krijgen hoe de inwoners van Noord Deurningen tegen de huidige situatie en leefbaarheid in hun kerkdorp aankijken.
Deze gegevens zijn in de rapportage verwerkt. Een belangrijk punt dat uit de enquête naar voren kwam was de vraag, “als de mogelijkheid zich voordoet om in de kern van Noord Deurningen een multifunctionele ruimte te bouwen, vindt u dat dan een goed voorstel?” Het merendeel van de geënquêteerde gezinnen (68%) vond dit een goed voorstel. En 67% van de geënquêteerden zou daadwerkelijk gebruik willen gaan maken van deze accommodatie voor het beoefenen van diverse soorten van sport en / of het bijwonen van voorstellingen van bijvoorbeeld toneelgroepen, een zangkoor, houden van vergaderingen en dergelijke.
Het rapport van de enquête, versie 26-09-2001 is aan de gemeente Denekamp aangeboden. Aanvankelijk werd dit rapport door de gemeente niet met veel enthousiasme ontvangen.

Vanuit de Dorpsraad is onder leiding van Willy Bruns (voorzitter en secretaris) een werkgroep gevormd. Deze werkgroep heeft een begin gemaakt met de beschrijving van het project Multifunctionele Ruimte in Noord Deurningen en heeft het initiatief van de Dorpsraad verder uitgewerkt. In de loop van 2002 en verder in 2003 werden diverse besprekingen gevoerd met betrokken zoals de gemeente, Schooldirectie, kerkbestuur en mogelijke gebruikers.
Begin 2004 heeft overleg plaatsgevonden met  woonmaatschappij Dinkelborg in verband met eventuele deelname aan het project. Eind 2004 heeft Dinkelborg te kennen gegeven niet aan dit project te willen deelnemen. Op 25 januari 2005 heeft de werkgroep MFR haar plannen gepresenteerd aan de gemeente. Dit plan werd door de gemeente afgewezen. Volgens de destijds zittende wethouder was de bouw van een MFR alleen mogelijk in het centrum van Noord Deurningen nabij de basisschool.

In een kort tijdsbestek van enkele maanden werden door de werkgroep een vijftal ontwerpen gemaakt voor een mogelijke locatie. In de algemene jaarvergadering van de Stichting Dorpsraad Noord Deurningen gehouden op 1 maart 2005 heeft de werkgroep Multifunctionele Ruimte dit vijftal nieuwe plannen gepresenteerd aan de inwoners van Noord Deurningen. Op deze goed bezochte algemene jaarvergadering werd “unaniem” gekozen voor plan nummer vijf. De schetsplannen van het gebouw inclusief uitbreiding van de Willibrordschool is destijds besproken met de stedenbouwkundige adviseur van de gemeente Dinkelland en de welstandscommissie. Het project werd akkoord bevonden.
De werkgroep Multifunctionele Ruimte heeft in juni 2005 een brief van de gemeente ontvangen. De gemeente gaf in deze brief aan dat vanwege de beperkte financiële middelen en de beperkte personele capaciteit dat de realisatie van de MFR voor het merendeel afhankelijk is van de zelfwerkzaamheid en de zelfredzaamheid. De werkgroep heeft vanaf het begin geprobeerd de bevolking te betrekken bij het project en op de hoogte te houden van de voortgang ervan. Onder andere door vragenformulieren / behoeftebepalingen zijn ca. 30 schriftelijke reacties ontvangen van verenigingen en clubs die gebruik wensten te maken van de MFR. Op basis van deze gegevens is er een programma van eisen gemaakt met raming van kosten voor dit project. Ook werden de subsidiemogelijkheden inzichtelijk gemaakt.

Medio 2005 dienden zich plannen aan om kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en BSO in de Multifunctionele Ruimte Noord Deurningen onder te gaan brengen. Hierdoor werd het zogenaamde “brede school” project geboren. Middels ondersteuning van onder meer Stichting De Mare heeft de gemeente een subsidieaanvraag Brede school bij het ministerie OCW ingediend. De teleurstelling was groot bij de Stichting De Mare toen bekend werd dat de aanvraag voor subsidie € 500.000 werd afgewezen.

De situatie in de Willibrordschool begin 2006 betreffende het ruimtegebrek was dusdanig dat verdere uitstel van uitbreiding van de school niet acceptabel was. Alle betrokken partijen waren het erover eens dat de uitbreiding van de school losgekoppeld diende te worden van het gehele project MFR. Vervolgens werden de bouwaanvraag uitgewerkt. De bouwaanvraag voor de uitbreiding van de Willibrordschool bij de gemeente Dinkelland werd ingediend op 26-06-2006. De bouwvergunning werd door de gemeente verleend op 22 augustus 2006. Naast de uitbreiding van de Willibrordschool zijn bij dit project ook  diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld De Del (gymzaaltje) verdwenen waarvoor in de plaats twee lokalen zijn ontstaan. De bouw werd in fases uitgevoerd, zodanig dat de lessen wel door konden gaan. Op 30 mei 2006 heeft de oplevering plaatsgevonden en kon vervolgens het hele gebouw weer in gebruik worden genomen. 

Naar aanleiding van de afwijzing van de brede schoolsubsidie was Stichting De Mare genoodzaakt het ontwerp drastisch te wijzigen om een daadwerkelijke realisatie mogelijk te maken. Er moest flink worden bezuinigd. Diverse gewijzigde ontwerpen van De Mare werden met de gemeente besproken.

Uiteindelijke zijn de diverse op- en aanmerkingen in verband met de nodige bezuiniging in het ontwerp opgenomen. Alle betrokken partijen konden zich vinden in dit ontwerp waarna het vervolgens verder werd uitgewerkt.

Middels een brief heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Sharon Dijksma, d.d. 26 maart 2007 aangegeven een bedrag van € 500.000 toe te kennen aan de bouw van de Multifunctionele Ruimte in Noord Deurningen. Hierbij is tevens de oorspronkelijke afwijzing ingetrokken. Dit was voor de gemeente een aanleiding om dit spontaan te vieren in de Willibrordschool onder het genot van een hapje en een drankje. Het inmiddels gewijzigde plan werd door deze toezegging niet weer aangepast. Door de Stichting De Mare is op 06-08-2007 een complete bouwaanvraag bij de gemeente ingediend. Op 4 maart 2008 is de bouwvergunning verleend door de gemeente.

De bestekken met de nodige bijlagen zijn verzonder aan diverse aannemers en installateurs. De aanbesteding vond plaats op 20 maart 2008 in de Willibrordschool.
Vanuit de Dorpsraad Noord Deurningen kwam het initiatief om na de uitbouw van de Willibrordschool ook het schoolplein inclusief de buurtspeelplaats aan te pakken en aan de laatste ontwikkelingen aan te vernieuwen. Voor aanvulling van de reeds gerealiseerde project zou het goed zijn een multifunctioneel speelveld te realiseren. Deze zou geschikt zijn voor voetbal, volleybal, tennis en dergelijke.

Alleen door inzet van kartrekkers vele vrijwilligers / en een goede saamhorigheid binnen de gemeenschap van Noord Deurningen zijn dergelijke projecten realiseerbaar.   

 

De volledige geschiedenis is door Willy Bruns beschreven op  www.demare-nd.nl/nieuws/Historie/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>